Az ombudsman és nemzetiségi biztoshelyettese a miskolci közös hatósági ellenőrzésekről, a lakhatási feltételeket érintő intézkedésekről

Miskolcon olyan jogszabályi felhatalmazás nélküli, megfélemlítő hatású, razziaszerű közös hatósági ellenőrzési gyakorlatot alakítottak ki, amely a tisztességes eljáráshoz, a magánszférához és a jogorvoslathoz való jogot, valamint az egyenlő bánásmód követelményét is sérti. Ezek megállapítása mellett az ombudsman és helyettese a törvénysértő helyi rendszabályok hatályon kívül helyezését, a miskolci szegregátumok helyzetének, a kilakoltatások és a hajléktalanná válás problémáinak hosszú távú megoldását kérve a miskolci önkormányzathoz és a szaktárcákhoz fordult ajánlásaival.
2015. június. 05.

A környezetvédelmi törvény elfogadásának huszadik évfordulóján, a Környezetvédelmi Világnapon

A környezetvédelmi világnap előestéjén, 2015. június 4-én Szabó Marcel a jövő nemzedékek szószólója a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény megalkotásának huszadik évfordulója alkalmából konferenciát rendezett a törvény kidolgozói, az Alkotmánybíróság, a Kúria, a Legfőbb Ügyészség képviselői, minisztériumi szakértők, kutatók, jogalkalmazók és civilek részvételével e törvény és a hazai környezetvédelem állapotának értékelésére.
2015. június. 05.

Az ombudsman a deviza- és devizaalapú hitelek forintosításáról

Az alapvető jogok biztosa szerint a devizahitelek forintosítására választott törvényi megoldás alkotmányossági szempontból elfogadható. Székely László felkérte a Magyar Nemzeti Bank elnökét, hogy tájékoztató anyagokkal segítse a fogyasztókat. Felkérte továbbá az igazságügyi minisztert, hogy – más érintett tárcákkal együttműködve – vizsgálja meg a magánszemélyek csődvédelméről rendelkező törvényi szabályozás megalkotásának lehetőségét.
2015. május. 27.

Az ombudsman a körzetes iskola felvételi kötelezettségéről

Székely László ombudsman szerint a kötelező felvételt biztosító iskola nem hivatkozhat sem helyhiányra, sem pedig a szülői nyilatkozatokkal kapcsolatos aggályokra, hanem fel kell vennie a felvételi körzetében élő gyermeket. Ellenkező gyakorlat esetén nemcsak a tankötelezettség szenved csorbát, hanem a gyermekek és a szülők alapvető jogai is.
2015. május. 21.

Az alapvető jogok biztosának közleménye a Homofóbia Ellenes Világnap alkalmából

25 éve, 1990. május 17-én az Egészségügyi Világszervezet (WHO) törölte a mentális betegségek jegyzékéből a homoszexualitást. Azóta ezen a napon tartják a Homofóbia Ellenes Világnapot, amely arra is emlékeztet, hogy a szexuális kisebbségek megkülönböztetésének tilalma az emberi méltóság érinthetetlen alapjogához kapcsolódik.
2015. május. 17.

Határozott lépések kellenek a gyermekek jogtudatosságának fejlesztésére

Alapjogvédő szervek, civil szervezetek és kutatók részvételével a gyermekek és a fiatalok jogtudatossága fejlesztésének aktuális feladatairól, illetve kihívásairól tartottak szakmai műhelybeszélgetést az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában. Székely László ombudsman szerint a jogtudatosság olyan kulcsterület, ahol az eseti konzultációk és jó kezdeményezések mellett világos stratégiára és tartós együttműködésre van szükség. Az alapvető jogok biztosa egy mindezt támogató, kapcsolattartásra és tapasztalatok megosztására hivatott fórum létrehozását javasolta.
2015. május. 07.

Az ajánlás még nem megvalósítás - az ombudsman a látássérült emberek bankautomata-használatáról

Két éve hozta meg az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága ajánlását arról, miként kell hozzáférhetővé tenni a pénzintézetek szolgáltatásait a látássérült emberek számára. Egy beadvány vizsgálatában Székely László ombudsman azt fogalmazta meg, hogy tervek vannak, jogszabály nincs és az ajánlásban álló más követelmények sem teljesültek, egyelőre legalábbis. Így viszont alapjogok sérülnek, amik érvényesítéséért az ombudsman az emberi erőforrások miniszteréhez fordult.
2015. április. 24.

A jövő nemzedékek szószólója a Föld Napján

A jövő nemzedékek szószólója, Szabó Marcel a hazánkban immár 25 esztendeje megünnepelt Föld Napja alkalmából elismerését és köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik ezt a nagy hatású tudatformáló és közösségszervező mozgalmat Magyarországon is meghonosították, munkájukkal hozzájárultak a rendezvények sikeréhez. 1990. április 22-e, a hazánkban első ízben megszervezett Föld Napja egyben a magyar zöldmozgalom megszerveződésének egyik mérföldköve is volt.
2015. április. 22.

Az ombudsman a mozgássérült személyek lakásának akadálymentesítéséről

Tizenkettedik éve változatlan összegű a mozgássérült emberek lakásának akadálymentesítési támogatása. A támogatást egy kormányrendelet értelmében a mozgássérült csak egyszer kaphatja meg. A folyósító hitelintézet a jogosultság megítéléséért bírálati díjat számolhat fel, miközben ugyanez az intézet költségtérítést kap az államtól. Az alapvető jogok biztosa a nemzetgazdasági miniszterhez fordult, mert véleménye szerint a helyzet sérti az emberi méltósághoz való jogot, az egyenlő bánásmód követelményét és nem teljesíti a fogyatékossággal élő emberek kiemelt védelmének állami, de nemzetközi szerződésben is rögzített kötelezettségét.
2015. április. 22.

Eredmények és korrekciók - az ombudsman a fővárosi hajléktalan-ellátás további javításáért

Székely László a fővárosi hajléktalan-ellátás téli krízis-vizsgálata során a tavalyi évben tett egyes ajánlásainak teljesülését és más pozitív változásokat is tapasztalt. Az alapvető jogok biztosa szerint ezzel együtt folytatni kell korrekciókat, mivel a jelentésében jelzett, megoldásra váró visszás elemek az ellátás folyamatosságára, színvonalára és kiszámíthatóságára egyaránt veszélyt jelentenek.
2015. április. 13.

Abszolút probléma az egyetemi abszolutórium kiadásánál - az ombudsman jogszerű eljárást kér

Az abszolutórium a felsőoktatási intézmény tanulmányi kötelezettségét tanúsító végbizonyítvány, ami még nem azonos a felsőfokú végzettséggel. Ahhoz az abszolutórium birtokában le kell tenni a szükséges záróvizsgákat is. Ezzel volt kapcsolatos egy hallgató panasza, amely azt kifogásolta, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata az abszolutórium megszerzésének feltételeként a 3,00-ás tanulmányi átlag teljesítését írja elő.
2015. április. 03.

Az ombudsman fellépése a Fogyasztóvédelemnél, a fogyasztó védelmében

A jogbiztonság, a hatósági ügyek tisztességes intézéséhez való jog, valamint a petíciós jog sérelmét állapította meg Székely László ombudsman abban, ahogyan a Fogyasztóvédelem két intézménye egy közérdekű bejelentés, illetve egy annak kezelésével kapcsolatos panasz ügyében eljárt. Az alapvető jogok biztosa a két hivatal vezetőjétől a jogszabályok betartatását kérte.
2015. április. 01.