AJBH - Nemzeti Megelőző Mechanizmus

Információk
az OPCAT hatálya alá tartozó intézmények és hatóságok számára
a NEMZETI MEGELŐZŐ MECHANIZMUS és a Megelőzési Albizottság látogatásairól

Az Országgyűlés 2011. október 24-én fogadta el a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés  elleni ENSZ egyezmény (1988. évi 3. törvényerejű rendelet) fakultatív jegyzőkönyvének (OPCAT – Optional Protocol to the Convention Against Torture) kihirdetéséről szóló 2011. évi CXLIII. törvényt (a továbbiakban: jegyzőkönyv).

2015. január 1-jétől független nemzeti testületként (a továbbiakban: Nemzeti Megelőző Mechanizmus) az alapvető jogok biztosa személyesen, vagy munkatársai közreműködésével jár el. Az alapvető jogok biztosát, illetve munkatársait Nemzeti Megelőző Mechanizmusként megillető speciális eljárási, illetve intézkedési jogosultságokat az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény III/A. fejezete szabályozza.  

A jegyzőkönyv értelmében a szabadságelvonás büntetés-végrehajtási, valamint a rendészeti intézményein túlmenően fogvatartási helynek minősül minden olyan állami, egyházi, önkormányzati, alapítványi vagy piaci szereplő által fenntartott intézmény is, amelyet a fogvatartott valamilyen bírói, közigazgatási vagy más hatóság utasítása értelmében a saját akaratából nem hagyhat el.   

A Nemzeti Megelőző Mechanizmus jogosult arra, hogy felkeresni kívánt helyeket és a meghallgatni kívánt személyeket szabadon kiválassza. A biztos a nemzeti megelőző mechanizmus feladatainak teljesítésében való közreműködésre, Hivatala köztisztviselői mellett – eseti vagy állandó jelleggel – külső szakértőket is felhatalmazhat. A biztos, illetve munkatársai számára valamennyi fogvatartási helyhez, azok létesítményeihez és helyiségeihez, a fogvatartottakkal való bánásmóddal, valamint fogva tartásuk körülményeivel kapcsolatos információkhoz korlátlan hozzáférést kell biztosítani. A Nemzeti Megelőző Mechanizmus a szabadságuktól megfosztott személyeken túlmenően bármely más személyt – aki a véleménye szerint érdemi információval szolgálhat – tanúk nélkül, személyesen vagy – szükség szerint – tolmácsolással meghallgathat. A látogatások során a biztos, illetve munkatársai a fogva tartással kapcsolatos valamennyi dokumentumba korlátlanul betekinthetnek, azokról másolatot készíthetnek, a bizalmas információkat titkosan kell kezelniük. A Nemzeti Megelőző Mechanizmus az érintett személy kifejezett hozzájárulása nélkül semmilyen személyes adatot sem hozhat nyilvánosságra.

A jegyzőkönyv által létrehozott másik testület az ENSZ mellett működő, 25 független szakértőkből álló Megelőzési Albizottság. Az államok a területükön fogadják a Megelőzési Albizottságot. A két testület hasonló jogkörökkel rendelkezik, így a Megelőzési Albizottság is szabadon eldöntheti, hogy mely „fogvatartási" helyeket látogatja meg, ott kiket akar meghallgatni, és mely dokumentumokba szándékozik betekinteni.

Semmiféle szankciót nem lehet elrendelni, alkalmazni vagy engedélyezni az olyan személlyel vagy szervezettel szemben, aki a biztossal, illetve munkatársaival, vagy a Megelőzési Albizottság tagjaival akár valós, akár hamis információkat közölt, és az adott személyt vagy szervezetet semmiféle más jellegű hátrány sem érheti.