null Jogszerűségében is lehet jogsértő? Az ombudsman a büntetés-végrehajtási kórházban szülő, gondnokság alatt álló anya gyermekének elhelyezéséről

Mind a büntetés-végrehajtás kórháza, mind pedig az illetékes gyámhatóságok mulasztottak, amikor elválasztottak egy újszülött gyermeket a büntetését töltő anyjától – állapította meg az alapvető jogok biztosa. Székely László ombudsman szerint maga az elválasztás a törvény alapján jogszerű volt, de annak módja, az előzetes tájékoztatás és segítség elmaradása, a kapcsolattartásról való döntés elmulasztása alapjogi visszásságokat okozott. A biztos ajánlásaival a gyámhatóságok és a büntetés-végrehajtás vezetőihez fordult.

A vagyon elleni bűncselekmény elkövetése miatt jogerős büntetését töltő, cselekvőképességében teljesen korlátozott édesanya azzal fordult a biztoshoz, hogy a tököli Büntetés-végrehajtás Központi Kórházban született gyermeke csak néhány napot lehetett vele, majd elvették tőle és ideiglenes hatállyal nevelőszülői gondoskodásba helyezték. A panaszos kifogásolta, hogy erről semmilyen előzetes tájékoztatást nem kapott, a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését követő hónapokban pedig a gyámhatóság nem válaszolt a megkeresésére. 

A bv. kórház főorvosának tájékoztatása szerint a panaszos felvételekor nem volt tudomásuk arról, hogy a nő 2015 óta cselekvőképességét teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, tehát érvényes jognyilatkozatot nem tehet. Jogszabályi kötelezettségnek megfelelően a kórház még a szülés megindulása előtt nyilatkozatot kért a várandós nőtől, hogy igényli-e együttes elhelyezését a születendő gyermekével. Ugyancsak jogszerűen megkeresték az anya lakhelye szerint illetékes szegedi gyámhatóságot, annak válasza szerint pedig cselekvőképtelensége miatt az anya gyermekével együttesen nem helyezhető el. A jogszabály alapján viszont a kórház területe szerint illetékes szigetszentmiklósi gyámhatóság dönthetett. Ezen gyámhatóság a gyermek nevelőszülőhöz helyezéséről döntő határozata azonban csak a szülés után érkezett a kórházba, így azt, hogy a gyermek nem maradhat vele, a kórház csak ekkor közölte az anyával.

Az alapjogi biztos jelentése rögzíti, hogy a polgári törvénykönyv alapján szünetel a cselekvőképtelen szülő felügyeleti joga. A biztos kiemelte, hogy a panaszost a bíróság 2015-ben helyezte gondnokság alá, amiről felvételekor a bv. intézetnek tudomással kellett bírnia, a dokumentációnak ugyanis az iratanyagban szerepelnie kellett. A kórház azonban csak 2018. február végén szerzett tudomást arról, hogy a panaszos gondnokság alatt áll, vagyis gyermekével együttesen nem helyezhető el. Az iratok szerint az anyát csak később, a szülést követő ötödik napon tájékoztatták arról, hogy a gyermeke nem maradhat vele. A panaszos tisztességes eljáráshoz való jogát sértette, hogy a kórházi felvételekor nem tájékoztatták arról, hogy nincs jogi lehetőség a gyermekével való együttes elhelyezésére, később pedig nem segítettek neki, hogy feldolgozza a gyermeke elvételét. 

A kórház területe szerint illetékes szigetszentmiklósi gyámhatóság eljárásával kapcsolatosan a vizsgálat megállapította, hogy a hatóság nem tájékozódott a gondnok személyéről és elérhetőségéről, így a határozatot nem küldte meg neki, és emiatt a gondnok nem tudott élni a jogorvoslat jogával. A szegedi gyámhatóság pedig nem döntött az anyai kapcsolattartás szabályozásáról, nem küldte meg a gondnoknak a panaszos kérelmeit. 

A biztos hangsúlyozta, hogy a gyámhatóság a törvényben meghatározott határidőben köteles felülvizsgálni a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezéséről szóló döntést. Ezt követően határoz annak megszüntetéséről, vagy, ha az nem lehetséges, negyvenöt napon belül elrendeli a gyermek nevelésbe vételét. A gyámhatóság azonban 2018 novemberéig semmit sem tett, a felülvizsgálat ügyében 2019. január végéig érdemben nem döntött. Az ombudsman megállapította, hogy az érintett gyámhatóságok súlyos mulasztásai sértették a panaszos tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz való jogát, a gyermek védelemhez és gondoskodáshoz való jogát, valamint nem feleltek meg a gyermek legjobb érdekét képviselő eljárás elvének sem. 

Az alapvető jogok biztosa Székely László a büntetés-végrehajtás országos parancsnokánál kezdeményezte, hogy ha a jövőben tudomást szereznek egy fogvatartott anya és gyermeke együttes elhelyezésének akadályáról, akkor arról haladéktalanul tájékoztassák a fogvatartottat Az elválasztás feldolgozásához nyújtsanak neki segítséget, és ennek megfelelően egészítsék ki a helyzetet szabályozó szakutasítást. Az ombudsman a szigetszentmiklósi gyámhatóság vezetőjéhez azzal fordult, hogy a cselekvőképességet kizáró döntést minden esetben küldjék meg a gondnoknak is. Az ombudsman a szegedi gyámhatóságot a gyermekek kapcsolattartáshoz való jogának védelmét szolgáló, valamint az ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálatára vonatkozó jogszabályi garanciák tiszteletben tartására kérte.