null Az otthonszülés szabályozásáról

Sürgető a tervezett otthonszülés jogi és szakmai szabályozása

– az ombudsman ismételt állásfoglalása és a helyzet alapjogi értékelése

 

Mielőbb fogalmazzák meg a tervezett otthonszülés biztonságos körülményeinek szakmai minimum követelményeit, jogi és etikai feltételrendszerét. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa éppen három évvel az első állásfoglalása után most megismételte annak legfontosabb megállapításait, és – figyelembe véve a civil társadalom és a szülész szakma egy részének igényét – szükségesnek látta az adott helyzet emberi jogi és alkotmányos alapjogi értékelését.

2007 októberében Szabó Máté állásfoglalásban hívta fel a jogalkotó és a szakma figyelmét a szülő nő és gyermeke alkotmányos jogaira, a szakmai és a jogi szabályozás elodázhatatlan voltára. A biztos, mint három éve, most is hangsúlyozza, hogy az állam objektív intézményvédelmi kötelessége, egyúttal legfontosabb feladata, hogy garantálja minden ember élethez, emberi méltósághoz való alkotmányos, korlátozhatatlan jogát. Az emberek személyes szabadságuk és igényeik szerint gyakorolják alapjogaikat. Az államnak azonban garanciákat kell biztosítania ahhoz, hogy az alanyi alapjogok valóban érvényesülhessenek. Az élethez való jog alkotmányos védelme tehát olyan objektív kötelezettség, mely általában is, de létfeltételeiben is védi az emberi életet.

Az emberi méltósághoz való jog – egyebek mellett – azt is jelenti, hogy van egy abszolút határ, amelyen sem az állam, sem más emberek kényszerítő hatalma nem terjedhet túl, vagyis az autonómiának, az egyéni önrendelkezésnek egy mindenki más rendelkezése alól kivont lényege. Ezért tehát az önrendelkezés joga, mint alkotmányos alapjog is védelmet élvez – hívta fel a figyelmet az ombudsman.

Az állam kötelezettségeiből következik tehát, hogy alkotmányos indok nélkül nem engedheti meg az egészséghez való jog érvényesülését szolgáló intézményrendszer mellőzését, miközben figyelemmel kell lennie az önrendelkezés különös jelentőségű, XXI. századi társadalmi értékrendjére. Ugyanakkor egy alapjog szükséges és arányos korlátozása esetén a jogállam működésének elengedhetetlen feltétele, hogy a törvényeket mind az állam szervei, mind az állam polgárai tiszteletben tartsák. Az állam objektív kötelezettsége és a magánemberek alapjogi érdeke közötti konfliktus feloldásának pedig szakmai a szempontból megalapozott, világos, egyértelmű és legitim normák a stabil biztosítékai, ami egyúttal a jogbiztonság követelményének alapját is jelenti.

Az élethez, az egészséghez való jog, az önrendelkezés joga olyan alapvető jogok, melyek lényeges tartalmát törvény sem korlátozhatja. A szülés eseményének biztonságos folyamatát lehetővé tevő intézmény- és normarendszer e körben vizsgálható. Jelenleg sem a nemzetközi, sem a hazai jogszabályok között nincs olyan rendelkezés, ami alapján tiltott, de legalábbis korlátozott volna a tervezett otthonszülés. Ugyanakkor az is kétségtelen, hogy a várandós asszony abbéli szándéka, illetve döntése, hogy gyermekét valamely egészségügyi intézményben, vagy otthon (akár születésházban), tehát intézményen kívül óhajtja megszülni, a fentebb már kifejtettek szerint olyan személyes alanyi alapjogi kérdés, amelynek garantálása ugyancsak az állam objektív intézményvédelmi feladataként értelmezhető. Azaz: elengedhetetlen, hogy az állam – a szülő nő és gyermeke életének védelméről – jogalkotással és egyéb szervezési intézkedésekkel, például a szakmai követelmények felállításával gondoskodjon – olvasható a biztos állásfoglalásában.

Mindebből következően, figyelemmel a tervezett otthonszülés lehetőségét elvető orvos-szakmai érvekre, ugyanakkor szem előtt tartva a tervezett otthon szülés általános életvédelmi aspektusait, valamint a nemzetközi gyakorlatot, az ombudsman szükségesnek látja a korábban már kifejtett valamennyi szakmai és jogi érv újabb megvitatását. A lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való joggal összhangban nélkülözhetetlen a keretszabályok mielőbbi megalkotása, hogy a jövőben elkerülhető legyen bármely jogellenes gyakorlat, valamint a várhatóan nem kockázatmentes szülés egészségügyi intézményen kívüli levezetése. Szabó Máté ombudsman ezért is hívja fel minden érintett – így a jogalkotó és különösen a szakma képviselőinek – figyelmét, hogy a szülő nő és gyermeke alkotmányos jogaira, valamint a nemzetközi gyakorlatra figyelemmel fokozott tapintattal és felelősséggel értékeljék a szakma szabályai és az alapjogok összefüggéseit, és alkossák meg a tervezett otthon szülés biztonságos körülményeinek jogi és etikai feltétel rendszerét, szakmai minimum követelményeit.

A 2007. októberi állásfoglalás a www.obh.hu/allam/aktualis/rtf/200704570.rtf címen érhető el.