null Az ombudsman az önkormányzat életvédelemi kötelezettségéről télidőben

Az önkormányzat az Alaptörvényben deklarált életvédelmi kötelezettségnek megfelelően köteles megtenni minden olyan intézkedést, amely közvetlen életveszély elhárítását szolgálja. Az állami kötelezettség teljesítésének előmozdításában mindenki, így a rászoruló is köteles együttműködni. A téli hidegek beálltával egy panaszügy kapcsán is erre figyelmeztet Székely László alapjogi biztos.

A panaszos azzal fordult az alapvető jogok biztosához, hogy a helyi önkormányzat nem nyújt megfelelő segítséget nehéz szociális- és lakáshelyzetében. Évek óta fűtetlen lakásban él, amit több alkalommal jelzett az önkormányzatnak és a családsegítő szolgálatnak, ám mindeddig nem kapott hathatós segítséget és szociális támogatást.

Az ombudsman a vizsgálata során több ponton ellentmondást tapasztalt a beadvány és Kiskunlacháza jegyzőjének válasza között. A jegyző dokumentumokkal igazolta, hogy a panaszos rendszeresen kap különféle szociális ellátásokat (átmeneti segélyt, lakhatási támogatást). A biztos jelentésében azonban arra is rámutatott, hogy az esetenként megállapított háromezer, ötezer forintos átmeneti támogatások csupán nagyon rövid távú megoldást jelentettek. A szociális ellátások további folyósításának jogszabályi feltétele a 30 napos munkavégzés igazolása. Ezért a panaszost - nehéz anyagi helyzetének enyhítése érdekében - bevonták a téli közfoglalkoztatási programba.

Székely László mindezt rögzítve is arra figyelmeztetett, hogy a téli hidegben a fűtetlen lakásban veszélyben van a panaszos élete. Az alapvető jogok biztosa korábban már több jelentésében felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt téli időszakokban hasonló okok miatt többen is meghaltak, és ez a szociális háló működtetése mellett megengedhetetlen lett volna. Az önkormányzat az Alaptörvényben deklarált életvédelmi kötelezettségnek megfelelően köteles megtenni minden olyan intézkedést, amely a közvetlen életveszély elhárítását szolgálja. Ha azonban ebben a rászoruló nem működik együtt, azzal az állami kötelezettségvállalás teljesülését akadályozhatja meg.

Az ombudsman jelentésében kitért arra is, hogy az önkormányzat szociális ellátó tevékenysége során akkor tesz eleget az Alaptörvényben foglalt követelményeknek, ha a részletesen tájékoztat az egyes ellátási formákról, azok igénylésének feltételeiről, igénybe vételének módjáról, valamint ha a kérelmeket szabályszerű eljárásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően bírálja el.

A panaszügyben, és az arra adott hivatalos válaszból az is megállapítható volt, hogy feszült az önkormányzat és a panaszos viszonya. Mindkét fél a másik sértő, méltatlan magatartására hivatkozott. Az ombudsmani jelentés kiemelte, hogy az egyenlő méltósághoz való jognak az élethez való joggal való egységében kell azt biztosítania, hogy ne lehessen jogilag másként kezelni a különböző módon értékes életeket. Nincs az életre méltóbb és méltatlanabb. Emberi méltósága és élete mindenkinek érinthetetlen, függetlenül fizikai és szellemi fejlettségétől illetve állapotától és attól is, hogy a lehetőségéből mennyit valósított meg, és miért annyit. Ez az alapvető jog – oszthatatlan egységben az élethez való joggal – az alapjogi hierarchia legmagasabb fokán áll.

Az önkormányzat nem tehet különbséget a rászorulók között annak alapján, hogy ki érdemes a szociális ellátásra és ki nem. Mindez nem jelenti azt, hogy a rászorulónak alanyi joga van bizonyos, általa megnevezett konkrét ellátásokra: az önkormányzat mindenkori teljesítőképessége, a rendelkezésére álló eszközök szerint döntheti el, hogy milyen segítséget képes nyújtani. A konkrét esetben a fűtetlen lakás ténye nem csupán a szociális juttatások szükségességére, hanem az állam életvédelmi kötelezettségének teljesítésére is figyelmeztet. Az ombudsman ezért felhívta  Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának a figyelmét arra, hogy a téli hideg időjárásban, a panaszos fokozott veszélyeztetettségére tekintettel tegyen eleget életvédelmi kötelezettségének. A biztos felkérte a település jegyzőjét, hogy fordítson kiemelt figyelmet a településen élő rászorulók tájékoztatására a szociális ellátások lehetőségeiről.