null A rendezetlen betegjogokról

Rendezetlen betegjogok

AJB-995/2011

 

Sem formailag, sem tartalmilag nem megoldott betegek jogainak hatósági szintű védelme – hívta fel a figyelmet Szabó Máté. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa szerint vizsgálata nem tárt fel olyan kivételes körülményt, amely indokolná a visszalépést az egyes alapjogok védelme során már elért és biztosított szinttől.

Jogalkotói mulasztás következtében nem kaptak felhatalmazást a közigazgatási eljárási törvény alkalmazására a 2010 szeptemberében megszüntetett Egészségbiztosítási Felügyelet jogutód intézményei. Ez azzal járt, hogy az ÁNTSZ illetékes szervei a hatósági eljárás lefolytatása és megfelelő döntés meghozatala helyett közérdekű bejelentéssé minősítették át azokat a betegpanaszokat, amelyeket korábban, még a Felügyeletnek nyújtottak be. Az állampolgári jogok biztosa szerint sérült a jogbiztonság követelménye, valamint a betegek tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz való joga, ugyanis elzárták a jogsérelem érdemi kivizsgálásától és orvoslásától azokat, akik egy – időközben megszüntetett – állami jogvédelmi hatóságtól kértek segítséget.

Szabó Máté ombudsman tucatnyi panasz nyomán indított átfogó vizsgálatot annak kiderítésére, hogy a változások nyomán érvényesíthetőek-e az egészségügyi szolgáltatást igénybevevő emberek jogai. A biztos arra a megállapításra jutott, hogy a jelenlegi, többször is átalakított rendszer jellegénél fogva nem alkalmas a korábbi hatósági jogvédelmi mechanizmus kiváltására, vagy pótlására. A jelentés rámutat, hogy a törvényben rögzített eljárási garanciák és jogorvoslat hiányában a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervek „mazsolázhatnak" a panaszok közt, egyes ügyekben eljárást folytathatnak le, másokban nem, ami az önkényes és kiszámíthatatlan jogalkalmazás veszélyét is felveti.

A hazai szabályozást és gyakorlatot, valamint a nemzetközi követelményeket is áttekintő ombudsmani helyzetelemzés végkövetkeztetése, hogy a betegek jogainak valódi érvényesülése érdekében szükség van egy olyan hatósági jogkörrel rendelkező, pártatlan, független jogállású, speciális szakértelemmel rendelkező és nem-bírósági típusú intézmény működtetésére is, amely kivizsgálja a hozzá forduló személyek egyéni panaszait, és amelynek döntése bíróság előtt is megtámadható.

A jelentés kitér a betegjogi képviselők jelenlegi státuszára és jogi helyzetére is. A biztos ezzel kapcsolatban hangsúlyozza, hogy a tájékoztatás és a képviselet szempontjából garanciális jelentőségű jogintézmény működésének, a betegjogi képviselők jogállásának teljes bizonytalansága, szabályozatlansága ugyancsak visszás jogi helyzetet eredményez. Szabó Máté jelentése arra is utal, hogy közös érdek a betegjogok területén a magas szintű jogvédelem. Ezért az ombudsman több jogalkotási jellegű javaslatot fogalmazott meg az egészségügyért felelős szaktárcának és a joggyakorlat felülvizsgálatára kérte fel az országos tiszti főorvost.