null A Pesty Fekete Doboz filmjéről

A Pesty Fekete Doboz „A cigány-magyar együttélés" című műsorszámáról

AJB-3395/2012

 

Sérti az egyenlő méltóság elvét a Pesty Fekete Doboz „A cigány-magyar együttélés" című műsorszáma, ugyanis származási alapon, sztereotípiák mentén keresi a választ társadalmi problémák létére és mibenlétére – állapította meg a nemzetiségi biztoshelyettes javaslatára lefolytatott vizsgálatában az alapvető jogok biztosa. Szabó Máté rámutatott, hogy az emberi jogok, különösen az emberi méltósághoz való jog sérelme esetén a Médiatanács köteles a törvényben biztosított hatósági eszközeivel élni.

Az állam és annak szervei alapjogvédelmi kötelezettségük keretében kötelesek arra, hogy biztosítsák az egyenlő méltóság elvének érvényesülését. Az alapvető jogok biztosának nem tiszte az egyes műsorszámok technikai-szerkesztési szempontú megítélése, annak mérlegelése azonban a hatáskörébe tartozik, hogy sérülnek-e alapvető jogok és alkotmányos követelmények az adott műsorszámban.

Szabó Máté megállapította: a hatósági ellenőrzés lefolytatásának tényével a Médiatanács formálisan eleget tett ugyan alapjogvédelmi feladatának, tartalmi szempontból azonban nem őrködött az egyenlő méltóság érvényesülése felett. A műsorszám hatósági ellenőrzése körében nem volt ugyanis figyelemmel a műsorszám kontextusát adó szociológiai, szociálpszichológiai és médiatudományi szempontokra és körülményekre, sőt – tévesen – vitás közéleti kérdésnek tekintette a bűnözés roma-kérdésként való tematizálását. A bűnözés és a deviancia roma-kérdésként való bemutatása, a kollektív bűnösség elve egy demokratikus társadalomban semmilyen tekintetben nem fogadható el, sérti az egyenlő méltóság elvét.

Az Alaptörvény értelmében Magyarország biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit. A közvélemény demokratikus jellegének pedig szükségképpen velejárója az egyenlő méltóság feltétlen tisztelete, a társadalmi problémák árnyalt és az alapjogok szellemisége szerinti megközelítése. Az ombudsman rámutatott: egy közszolgálati médiumban bemutatott alkotással szemben fokozott elvárás, hogy árnyalt és tényszerű megközelítésmóddal aktívan segítse elő az egyenlő méltóság érvényesülését. A szerkesztők és műsorkészítők véleménynyilvánításhoz, önkifejezéshez való joga ezen alkotmányos kereteken belül érvényesülhet. A műsorszám kapcsán sérült tehát a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás, illetve ehhez kapcsolódóan a közszolgálatiság követelménye is – állapította meg az alapvető jogok biztosa.

Szabó Máté egyebek mellett kezdeményezte, hogy a Médiatanács alapjogvédelmi feladatának gyakorlása során a jövőben járjon el fokozott szakmai gondossággal a kiszolgáltatott csoportok egyenlő méltóságának védelme érdekében.

A jelentés a /documents/10180/143994/201203395.rtf/0e48d72f-a888-4eda-806c-3a3bed6573de oldalon olvasható.