null A nevelt gyermekek köréről

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának közleménye
a pénzbeli szociális ellátás iránti kérelmek elbírálása során családtagnak tekintendő gyermekek köréről
(OBH 3650/2007)

 

Egy panasz kapcsán folytattam vizsgálatot a szociális törvény családtagokról szóló fogalom-meghatározó rendelkezésének értelmezését illetően. A panaszos gyámként hét évig nevelte családjában unokáját, akit – nappali tagozatos középiskolás révén – nagykorúvá válását követően is eltart. A panaszos felesége közgyógyellátás iránti kérelmének elbírálása során azonban a gyermeket sem a jegyző, sem a másodfokon eljáró regionális gyámhivatal nem tekintette családtagnak az egy főre jutó családi jövedelem kiszámításánál. A hatóságok arra hivatkoztak, hogy az unoka a szociális törvény alapján nem minősül családtagnak.

A szociális törvény alapján közeli hozzátartozónak, illetve családtagnak tekintendő a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek.

Vizsgálatom során megállapítottam, hogy a törvény rendelkezésének az a szűken vett értelmezése, amellyel a jogalkalmazó nevelt gyermekként csak a nevelőszülő által nevelt gyermeket veszi figyelembe, azt a gyermeket, akit családba fogadással nevelnek, a családba fogadó szülő – adott ügyben a nagyszülő – családtagjaként nem ismeri el, indokolatlanul tesz különbséget a két – a gyermek családban történő nevelkedésének előmozdítását célzó – jogintézmény között. A jogszabály ilyen értelmezése súlyosan sérti a jogbiztonságot, valamint a gyermek és az őt nevelő személy érdekeit, szociális biztonsághoz való alkotmányos jogait.

Álláspontom szerint a hasonló ügyekben a helyes jogértelmezés alapján családtagnak kell tekinteni a családba fogadással felnevelt gyermekeket is, függetlenül attól, hogy az együtt élők között milyen vérségi kapcsolat áll fenn.

 

Budapest, 2007. december 11.

 

Dr. Szabó Máté sk.