null A gyermekotthonok vizsgálatáról

A gyermekotthonban nevelkedő kisgyerekek helyzetéről

AJB-849/2010

 

A gyermekvédelmi törvény szerint a családot pótló helyettesítő védelem és ellátás az állam feladata, a gyermek a szakellátás keretében nevelőszülőhöz, lakásotthonba, vagy gyermekotthonba helyezhető. Az állami gondoskodás addig tart, amíg a család képessé válik a gyermek nevelésére, és ha ez lehetetlen, a sorsa örökbe adással rendezhető. Az állampolgári jogok biztosa a gyermekotthonokat vizsgálva jó gyakorlatot is tapasztalt, ugyanakkor az alapjogokat sértő visszásságokat tárt fel.

Az intézményekben elhelyezett kisgyermekek fejlődése néhány hónap alatt is visszafordíthatatlan károkat szenvedhet, mert az ilyen nevelés a korai életszakaszban nem képes biztosítani az egészséges, egyénre szabott pszichológiai és fejlődés-lélektani feltételeket – állítják a szakemberek a hazai és a nemzetközi tapasztalatok, valamint a kutatási eredmények alapján. Az Európai Unió ezért a 3 évesnél fiatalabb gyermekek intézményi nevelését nem támogatja, a nemzetközi szervezetek egyenesen annak a tilalmát javasolják.

Mindezekre tekintettel Szabó Máté országgyűlési biztos gyermekjogi projektje részeként hivatalból, átfogó módon vizsgálta a 3 évesnél fiatalabb, gyermekotthonban nevelkedő kisgyermekek helyzetét. A széleskörű információgyűjtés és a helyszíni vizsgálatok során kiderült például, hogy a gyermekvédelmi szakellátásba vett kisgyermekek száma az elmúlt 3 évben csökkent, 74 százalékuk ma már nevelőszülőknél nevelkedik. A területi különbségek azonban szembeszökőek. Az Észak-alföldi régióban az 0-3 éves korú szakellátott gyermekek 11 százaléka, ezzel szemben a Nyugat-dunántúli régióban a vizsgált korosztály 56 százaléka él gyerekotthonokban. Az egyes régiókon belül még szélsőségesebb eltérések fordultak elő: a fővárosban a kisgyermekek 69 százalékát, Pest megyében mindössze 5 százalékát látják el gyermekotthonban.

Többen huzamosabb ideig maradnak a gyermekotthonban. Sokan a szülők lakáskörülményei, hajléktalansága, anyagi gondjai miatt kerülnek szakellátásba, többnyire a fővárosban és Pest megyében, de a szegedi és a debreceni gyermekotthonban is volt ilyenre példa. Korábbi jelentésével megegyezően a biztos ismételten felhívta az Országgyűlés figyelmét, mennyire fontosak volnának a gyermekszegénység elleni azonnali intézkedések.

Egyes intézmények a súlyos fejlődési rendellenességgel született, speciális egészségügyi ellátást igénylő, nem fejleszthető, gyermekeket együtt gondozzák a fogyatékossággal élő, de fejleszthető és az egészséges gyermekekkel. Ez a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez fűződő jog közvetlen veszélyét idézi elő és tartja fenn – állapította meg az ombudsman. Több otthon vezetője jelezte, hogy a gyermekeket csak meghatározott életkor betöltése után veszik fel a fogyatékkal élőket ellátó más intézményekbe, ami sérti jogbiztonság követelményét. A biztos mindezek miatt arra kérte a nemzeti erőforrás minisztert, vizsgáltassa ki a gyermekotthoni, nevelőszülői elhelyezés aránytalanságának, továbbá az intézményi ellátás elhúzódásának okait, illetve a fogyatékos gyermekek elhelyezésének körülményeit.

A vizsgált intézményekben a szülők telefonon is érdeklődhetnek a gyermek hogyléte felől, vagy akár naponta is látogathatják őket. A csecsemőt az anya szoptathatja is. A nevelőszülőnél élők kapcsolattartását azonban a gyámhivatalok általában kéthetente, vagy még ritkábban engedélyezik. A gyámhivatalok – elsősorban a gyermek életkorára hivatkozva – nem szabályozzák a hétvégi, illetve a több napos ünnepi kapcsolattartást. A vizsgált gyermekotthonok közül mindössze egyből engedik ilyenkor a gyermekeket „szabadságra". Volt olyan intézmény is ahol az életkorra hivatkozva házirend zárta ki a gyermek hazavitelét, ami nem egyeztethető össze a védelemhez és gondoskodásához fűződő, továbbá a jogbiztonsághoz való joggal.

A vizsgálat megállapította azt is, hogy a gyermekek étkezését, ruházatát és egészségügyi ellátását minden vizsgált intézmény biztosítja, de igen különböző színvonalon. A debreceni és a szegedi otthon kiemelkedő ellátást nyújt, a korai, komplex fejlesztés mindkét intézményben megoldott. A fővárosi Pikler Gyermekotthon tárgyi adottságai a mai igényeknek nem felelnek meg, és csak részben érvényesülnek a létszám és a szakképzettség jogszabályban előírt feltételei. Balassagyarmaton csupán az újonnan kialakított kapcsolattartó szoba megfelelő, magát az intézményt a biztos a 3 év alatti gyermekek ellátására alkalmatlannak találta. A fenntartó a hiányosságokat a szociális és gyámhivatal jelzései ellenére sem szüntette meg. A gencsapáti és veszprémi intézményben a helyiségek kicsik, a fejlesztőszobákban a nagy mozgásigényű tevékenységek nem lehetségesek, a látogatószobák nem alkalmasak bensőséges kapcsolat kialakítására – pedig ez a két gyermekotthon kimondottan a vizsgált korosztály ellátásra, újonnan épült. A felújítás előtt álló nagybajomi gyermekotthon tárgyi feltételei hiányosak, a pszichológusnak nincs szakirányú képzettsége.

A Betegjogi, Gyermekjogi és Ellátottjogi Közalapítvány országosan foglalkoztatott 26 gyermekjogi képviselője a szükségeshez képest igen alacsony létszám miatt nem tudja maradéktalanul ellátni a jogszabályban foglalt feladatait A gyermekjóléti szolgálatok munkatársai – munkaterheik következtében – nem képesek gondozni az állami ellátó rendszerben nevelt gyermekek családjait, ahova pedig a kisgyermekeknek előbb-utóbb vissza kellene kerülniük.

Összességében a tárgyi és személyi feltételek hiányosságai sértik a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogát – állapította meg átfogó vizsgálatában az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, aki segítségért és megoldásért az illetékes miniszterekhez és hivatalokhoz fordult.